برگشت به دانشگاه علوم پزشکی زنجان
   [صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلی سایت شبکه :: صفحه ویژه کرونا :: اخبار شبکه بهداشت :: ستاد شبکه :: مرکز بهداشت :: پشتیبانی :: تماس با ما ::
:: عملکرد سال 1392 ::

  عملکرد مهر ماه 92

  واحدآموزش سلامت شهرستان طارم

 

 • برگزاری بازآموزی ماهانه کاردانان در زمینه برنامه نیازسنجی
 • آموزش وتوجیه همکاران جدید الورود
 • تکثیر و نمایش فیلم های مختلف بهداشتی جهت استفاده در واحد های کارشناسی ستادی - ادارات و سازمان های ذیربط و همکاران مرکز بهداشت شهرستان
 • پیگیری تجهیز کتابخانه های سلامت در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان
 • ورود اطلاعات آماری شهریور ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان طارم
 • پیگیری ارسال آمار نیاز سنجی از مراکز
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی
 • شرکت در بازدید های گروهی
 • شرکت در بازدید های انفرادی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز روستایی و خانه های بهداشت
 • برگزاری کارگاه یاوران بسیجی با مضمون اعتیاد
 • ثبت و ارسال بخشنامه ها و دستو العمل های واحد آموزش سلامت در وب سایت مرکز بهداشت طارم
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت

  عملکردآبان ماه 92

  واحدآموزش سلامت شهرستان طارم

 

 • برگزاری بازآموزی ماهانه کاردانان در زمینه مدلهای آموزشی
 • آموزش وتوجیه همکاران جدید الورود
 • پیگیری استفاده از فیلم های آموزشی در سطح خانه ها و مراکز
 • ورود اطلاعات آماری مهر ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان طارم
 • پیگیری ارسال آمار نیاز سنجی از مراکز
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی
 • شرکت در بازدید های گروهی
 • شرکت در بازدید های انفرادی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز روستایی و خانه های بهداشت
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان برقراری ارتباط موثر ویژه بهورزان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان روشها وفنون تدریس ویژه کاردانان
 • پیگیری و مشارکت در اجرای برنامه های مراکزبا رویکرد ارتقای سلامت
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت جهت تامین سمعی و بصری و سالن اجتماعات
 • همکاری با نیروی مقاومت سپاه در تامین مربی آموزشی جهت برنامه های آموزشی سپاه

 

  عملکردآذر ماه 92

  واحدآموزش سلامت شهرستان طارم

 

 • برگزاری بازآموزی ماهانه کاردانان در زمینه اصول ارتباطات
 • استخراج آمار شش ماهه اول1392
 • برگزاری کارگاه یاوران بسیجی با مضمون ایدز
 • برگزاری کارگاه با مضمون ایدز ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • همکاری با واحد مدیریت بیماریها در برگزاری بسیج اطلاع رسانی روز جهانی ایدز
 • تحلیل نتایج ارزشیابی ، نقاط قوت و ضعف مشاهده شده در پایش خانه های بهداشت و اعلام نتایج بررسی فرم های آماری و گزارش گرفته شده از نرم افزار Access و Excel
 • تقدیر از پرسنل فعال در اجرای مداخلات آموزشی و ارزشیابی
 • تذکر به پرسنل غیر فعال در اجرای مداخلات آموزشی و ارزشیابی
 • آموزش وتوجیه همکاران جدید الورود
 • ورود اطلاعات آماری آبان ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان طارم
 • پیگیری ارسال آمار نیاز سنجی از مراکز
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی
 • شرکت در بازدید های گروهی
 • شرکت در بازدید های انفرادی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز روستایی و خانه های بهداشت
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت
 • پیگیری و مشارکت در اجرای برنامه های مراکزبا رویکرد ارتقای سلامت
 • برگزاری کارگاه بازآموزی با عنوان تولید رسانه های آموزشی ویژه بهورزان
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان بسیج اطلاع رسانی و تدوین پیام ویژه کاردانان
 • شرکت در طرح پرسشگری ارزیابی بلایا در واحدهای بهداشتی درمانی
 • تدوین برنامه عملیاتی سه ماهه چهارم 1392

 

  عملکرد دی ماه 92

  واحدآموزش سلامت شهرستان طارم

 

 • برگزاری بازآموزی ماهانه کاردانان در زمینه برنامه تکنولوژی آموزشی
 • پیگیری اقدامات حل مسئله و بررسی مشکلات و موانع موجود در رسیدن به اهداف آموزشی مراکز بهداشتی و ارائه راهکار
 • تشکیل جلسه شورای پزشکان ، بررسی و پیگیری اقدامات حل مسئله 6 ماهه اول
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی در مرکز شهری
 • آموزش وتوجیه همکاران جدید الورود
 • شرکت در طرح پرسشگری ارزیابی بلایا در واحدهای بهداشتی درمانی
 • برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مداخلات آموزشی ویژه کاردانان
 • ورود داده ها و آنالیز طرح ارزیابی بلایا در واحدهای بهداشتی درمانی
 • ورود اطلاعات آماری آذر ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری
 • شرکت در کارگاه کشوری مدیریت بلایا
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان طارم
 • پیگیری ارسال آمار نیاز سنجی از مراکز
 • شرکت در جلسات شورای کارشناسی
 • شرکت در بازدید های گروهی
 • شرکت در بازدید های انفرادی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
 • نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز روستایی و خانه های بهداشت
 • برگزاری کارگاه یاوران بسیجی با مضمون کمک های اولیه
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت
 • هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت جهت تامین سمعی و بصری و سالن اجتماعات
 • تولید رسانه

 

 

  عملکرد بهمن ماه 92

  واحدآموزش سلامت شهرستان طارم

 

 •   تدوین برنامه عملیاتی سال 1393
 •   برنامه ریزی جهت روز ملی احسان و نیکوکاری (14 اسفند) با همکاری روابط عمومی شبکه
 •   برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با سرطان (هفته سرطان )در مرکز بهداشتی درمانی روستایی درام
 •   برگزاری بازآموزی ماهانه کاردانان در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی
 •   آموزش وتوجیه همکاران جدید الورود
 •   ورود داده ها و آنالیز طرح ارزیابی بلایا در واحدهای بهداشتی درمانی
 •   ورود اطلاعات آماری دی ماه برنامه های آموزشی در برنامه نرم افزاری
 •   پیگیری به روز رسانی وب سایت مرکز بهداشت شهرستان طارم
 •   پیگیری ارسال آمار نیاز سنجی از مراکز
 •   شرکت در جلسات شورای کارشناسی
 •   شرکت در بازدید های گروهی
 •   شرکت در بازدید های انفرادی
 •   نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز شهری- روستایی
 •   نظارت و پایش بر انجام بهینه برنامه نیاز سنجی فعالیت های آموزشی مراکز روستایی و خانه های بهداشت
 •   هماهنگی برنامه های آموزشی مرکز بهداشت
 •   همکاری با نیروی مقاومت سپاه در تامین مربی آموزشی جهت برنامه های آموزشی سپاه
 •   همکاری با فرمانداری و سپاه در برگزاری ویژه برنامه های دهه فجر
 •   برآورد و تامین و توزیع فرم های آموزش سلامت در مراکز تحت پوشش

 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 1610 بار   |   دفعات چاپ: 393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
وب سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم