معاونت پشتیبانیمعاونت پشتیبانی

دکتر محمد رضا اسکندری

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی سم شناسی

تلفن: (215)33473635-024

دورنگار: 33473639-024

پست الکترونیک: