اخبار و اطلاعیه هااطمینان از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده

به استناد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 ، مقرر شده کلیه ذیحسابیها ، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 2 این قانون و یا بخش خصوصی باید بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند . همچنین بر اساس ماده 21 قانون مذکور کلیه اشخاص مشمول بندهای الف، ب و ج ماده 2 قانون موظفند فقط از نرم افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است ، استفاده نمایند . ضمناً در تبصره 3 ماده اخیرالذکر بیان شده است کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.