اخبارپژوهشیالزام شرکت دانشجویان دکترا در کلاس فیزیولوژی پزشکی

الزام حضور دانشجویان ورودی جدید دکتری تخصصی نانو فناوری داروئی در کلاسهای درس فیزیولوژی پزشکی 

بدینوسیله به اطلاع می رساند حضور  دانشجویان دکتری تخصصی رشته نانو فناوری داروئی  ترم یک ورودی 95 در کلاسهای فیزیولوژی که برای رزیدنتهای زیست مواد ارائه شده است الزامی بوده  و در پایان ترم امتحان داده و نمره  توسط استاد مربوطه به آموزش اعلام می گردد. در غیر اینصورت اجازه برداشتن واحد فارماکولوژی را در ترمهای آتی نخواهند داشت.