اخبارپژوهشیتشکیل کلاس دانشجویان جدید مقطع دکتری تخصصی 95

تشکیل کلاس دانشجویان جدید مقطع  دکتری تخصصی 95

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 95 می رساند کلاسهای درسی از روز شنبه مورخه 01/08/95 طبق کورس پلن های موجود در سایت دانشکده و برگه انتخاب واحد نامبردگان ، تشکیل می گردد و و از روز شنبه حضور کلیه این دانشجویان در دانشکده الزامی است.