اخبارپژوهشیدفاع آقای سعید اروجی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای سعید اروجی ، با عنوان طراحی و ساخت نانو سامانه پلیمر PMBN حاوی پاکلی تاکسل به منظور مهار سلولی های سرطان سینه و نرمال

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای سعید اروجی ، با عنوان طراحی و ساخت نانو سامانه پلیمر PMBN حاوی پاکلی تاکسل به منظور مهار سلولی های سرطان سینه و نرمال ، با سرپرستی آقای دکتر حمیدرضا خیری و آقای دکتر حسین دانافر مورخ 96/9/29 ساعت12ظهر در سالن آمفی تأتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.