اخبارپژوهشیدفاع خانم محبوبه آشوبی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم محبوبه آشوبی ، با عنوان تهیه و تعیین خصوصیات نانوامولوسیون کارواکرول و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم محبوبه آشوبی ، با عنوان تهیه و تعیین خصوصیات نانوامولوسیون کارواکرول و بررسی اثرات ضد میکروبی آن ، با سرپرستی خانم دکتر آزاده غفاری و خانم دکتر ثمینه جعفری مورخ 96/11/4 ساعت 11/30 صبح در سالن آمفی تأتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.