هیات علمیاعضای هیات علمی دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی

 گروه اصلی

گروه یا گروههای مامور

1

دکتر نرگس پورسینا

زیست مواد دارویی

-

2

 دکتر سمیه صدیقیان

زیست مواد دارویی

-

3

  دکتر علی رمضانی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

4

دکتر علی شرفی

زیست فناوری دارویی

زیست مواد دارویی

5

دکتر شهره محبی

شیمی داروئی

-

6

دکتر کبری رستمی زاده

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی

7

دکتر ندا ادیب پور

شیمی داروئی

-

8

دکترحسین دانافر

شیمی داروئی

زیست مواد دارویی- نانو فناوری داروئی

9

دکتر مهرداد حمیدی

فارماسیوتیکس

نانوفناوری دارویی- فارماکوتراپی

10

دکتر فرامرز دوبختی

فارماسیوتیکس

-

11

دکتر سعید رضایی

فارماسیوتیکس

فارماکوتراپی

12

دکتر زیبا اسلامبولچیلار

فارماسیوتیکس

-

13

دکتر مسعود اسدی

فارماکوتراپی فارماکولوژی و سم شناسی
14 دکتر فاطمه احمدی فارماکوتراپی -

15

دکتر محمدرضا اسکندری

فارماکولوژی و سم شناسی

-

16

دکتر مهدیه انوش

فارماکولوژی و سم شناسی

-

17

دکتر مریم نوبرانی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

18

دکتر میر جمال حسینی

فارماکولوژی و سم شناسی

-

19

دکتر ملیحه پارسا

فارماکولوژی و سم شناسی

-

20

دکتر حامدقویمی

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

21

دکترسینا عندلیب

فارماکولوژی و سم شناسی

-

22

دکتر مینا اسلامبولچیلار

فارماکولوژی و سم شناسی

فارماکوتراپی

23

دکتر علیرضا یزدی نژاد

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

24

دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی

فارماکوگنوزی و  داروسازی سنتی

-

25

دکتر ثمینه جعفری

فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

-

26

دکتر مهران محسنی

کنترل غذا و دارو

-

27

دکتر آزاده غفاری

کنترل دارو و غذا

نانوفناوری دارویی

28

دکتر مریم حسن

کنترل دارو و غذا

زیست فناوری دارویی

29

دکتر سعید قنبر زاده

نانوفناوری دارویی

فارماسیوتیکس

30

دکتر عزیز ملکی

نانوفناوری دارویی

-

31

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

نانوفناوری دارویی

زیست فناوری دارویی