اخبارپژوهشیزمانبندی نقل و انتقال دانشجو

جدول زمان بندی فرآیند میهمانی نوبت دوم 1395

23 آبان تا 12 آذر

مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه

13 آذر تا 30 آذر

مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مبدآ

1 دی تا 8 دی

مهلت تکمیل مدارک متقاضیان در دانشگاه مقصد

9 دی تا 25 دی

مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مقصد