اخبار و اطلاعیه هاReaxys Medicinal chemistry

 دسترسی آزمایشی به بانک اطلاعاتی  Reaxys Medicinal chemistryاز طریق آدرس www.reaxys.com جهت استفاده محققان ، اساتید و دانشجویان علوم پزشکی فراهم شده است.   (1395/09/01)