اخبار و اطلاعیه هابرقراری سرویس دسترسی اعضای هیئت علمی به منابع الکترونیکی و جمع آوری سرویس ADSL دانشگاه

راه اندازی سرویس دسترسی اعضای هیئت علمی به منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه
احتراماً، با توجه به راه اندازی سرویس دسترسی اعضای هیئت علمی به منابع الکترونیکی در خارج از دانشگاه، سرویس ADSL اختصاصی دانشگاه (حسب تفاهم نامه منقعد شده با شرکت های رهانت و سی نت) از تاریخ 20 آذر ماه جمع آوری خواهد شد، لذا مقتضی است،  کلیه افرادی که از این سرویس استفاده می کنند نسبت به تعویض سرویس خود، حداکثر  تا تاریخ یاد شده اقدام نمایند.