اطلاعیه هاژورنال کلاب 7دی

برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب با موضوع Usage of nanoparticles in siRNA for cancer therapy :

جلسه ژورنال کلاب با موضوع Usage of nanoparticles in siRNA for cancer therapy ،به سخنرانی خانم افسانه منتی

 دانشجوی PhD نانوفناوری دارویی ،روز سه شنبه 7دی 1395 ، در محل اتاق شورا دانشکده ی داروسازی برگزار شد.