اطلاعیه هازمان انتخاب واحد دانشجویان ph.D

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی
زمان انتخاب واحد از تاریخ 96/11/2 لغایت 96/11/5 می باشد.
زمان انتخاب واحد دانشجویان مهمان و متاخرین از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/16 می باشد.
(ضمناً دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد ننموده اند عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد بر عهده خود دانشجو می باشد)
 

اداره تحصیلات تکمیلی
96/10/10