اطلاعیه هاراهنمای پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشجویان پردیس خودگردان در نیمسال دوم 97-96


راهنمای پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشجویان پردیس خودگردان در نیمسال اول 97-96