اطلاعیه هازمان انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان گرامی:
زمان انتخاب واحد  از تاریخ 96/6/11 لغایت 96/6/19 می باشد.
زمان انتخاب واحد پردیس خودگردان از تاریخ 96/6/14 لغایت 96/6/23 و دانشجویان مهمان و متاخرین از تاریخ 96/6/25 لغایت 96/6/26 می باشد.
(ضمناً دانشجویانی که در بازه زمانی انتخاب واحد ننموده اند عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد بر عهده خود دانشجو می باشد)                     
     

آموزش 96/6/11