اطلاعیه هاژورنال کلاب 28دی

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع The therapeutic application of nano-medicines, particularly liposomes in Multiple sclerosis:

جلسه ژورنال کلاب با موضوع The therapeutic application of nano-medicines, particularly liposomes in Multiple sclerosis ، به سخنرانی خانم فیروزه سید آبادی ، دانشجوی PhD نانوفناوری دارویی ، روز سه شنبه 28دی 1395 ، در محل اتاق شورا دانشکده ی داروسازی برگزار می گردد.