اطلاعیه هابرگزاری ژورنال کلاب با موضوع پلیمرهای کونژوگه شده به دارو

برگزاری جلسه ژورنال کلاب با موضوع پلیمرهای کونژوگه شده به دارو:

جلسه ژورنال کلاب با موضوع پلیمرهای کونژوگه شده به دارو، به سخنرانی خانم مطهره شریفی راد ، دانشجوی PhD نانوفناوری دارویی ، روز سه شنبه 5بهمن 1395 ساعت 14 ، در محل اتاق شورا دانشکده ی داروسازی برگزار می گردد.