اطلاعیه هادانشجویانی که انتخاب واحد آن ها در آموزش (به صورت کلی یا برخی از دروس) انجام گرفته است

به اطلاع دانشجویانی که انتخاب واحد آن ها در آموزش (به صورت کلی یا برخی از دروس) انجام گرفته می رساند جهت بررسی دروس انتخابی خود به سیستم سما مراجعه و در صورت وجود نواقص آن را تا زمان حذف و اضافه به آموزش اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی تبعات برعهده دانشجو خواهد بود.