اطلاعیه هاواحد کارآموزی دانشجویان ورودی89،90،91

دانشجویان ورودی 91 که شرایط اخذ واحد کارآموزی در عرصه داروخانه شهری و بیمارستان (گذرانیدن پیش نیازها و تعداد واحدهای گذرانیده بالا و معدل بالا) را دارند جهت ثبت نام به آموزش مراجعه نمایند. لازم به ذکر به دلیل محدودیت ظرفیت حداکثر 10 نفر از دانشجویان انتخاب می گردند.
همچنین دانشجویان ورودی 89 و 90 که تا کنون واحدهای مذکور را اخذ ننموده اند و پیش نیاز دروس را گذرانیده اند حداکثر تا زمان حذف و اضافه باید در سیستم سما واحدهای مذکور را اخذ نمایند.