اطلاعیه هادریافت برگه تاییدیه انتخاب واحد در سیستم سما و تایید برگه انتخاب واحد

دریافت برگه تاییدیه انتخاب واحد در سیستم سما و تایید برگه انتخاب واحد توسط استاد مشاور و ارائه برگه تاییدیه به اداره آموزش دانشکده :

از کلیه دانشجویان محترم خواهشمند است ، جهت دریافت برگه تاییدیه انتخاب واحد از کارتابل خود در سیستم سما و تایید برگه انتخاب واحد توسط استاد مشاور و ارائه برگه تاییدیه به اداره آموزش دانشکده ، در بازه زمانی 95/11/16 تا 95/11/23 اقدام نمایند.در غیر این صورت انتخاب واحد دانشجو توسط اداره آموزش حذف خواهد گردید.

95/11/18
اداره آموزش دانشکده داروسازی