اطلاعیه هاتغییر تاریخ آزمون علوم پایه از تاریخ 5/12/95 به 19/12/95به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تاریخ آزمون علوم پایه از تاریخ 5/12/95 به 19/12/95 تغییر یافت.