هیات علمیدکتر کبری رستمی زاده


دکتر کبری رستمی زاده

دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : دارورسانی با استفاده از نانو ذرات پلیمری، سنتز پیش داروهای پلیمری و دارورسانی هدفمند با استفاده از مگنتتایت

زمینه های آموزشی : شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی

تلفن : 33473635-024 داخلی 320

پست الکترونیکی : rostamizadeh@zums.ac.ir