هیات علمیدکتر علی شرفی

دکتر علی شرفی

دکتری تخصصی بیولوژی - ژنتیک مولکولی

 

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی:  CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : 33473635-024 داخلی 340

پست الکترونیکی: