هیات علمیدکتر سمیه صدیقیان

دکتر سمیه صدیقیان

کارشناسی ارشد شیمی معدنی،دکتری تخصصی شیمی معدنی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی: CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز نانو کامپوزیتهای معدنی برای دارورسانی، دارورسانی با سرامیکهای معدنی و نانو ذرات فلزی، تهیه و شناسایی نانو کامپوزیتهای بر پایه گرافن

زمینه های آموزشی:

تلفن: 33473635-024 داخلی 335

پست الکترونیکی: