هیات علمیدکتر غزال مقدم

غزال مقدم

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی فارماکولوژی

AWT IMAGE

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی:

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : 33473635-024 داخلی 316

پست الکترونیکی : gh.moghaddam@zums.ac.ir