هیات علمیدکتر میر جمال حسینی

دکتر میر جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : 33473635-024 داخلی 307

پست الکترونیکی :