هیات علمیدکتر علیرضا یزدی نژاد

دکتر علیرضا یزدی نژاد

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماکوگنوزی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : Scopus

زمینه های پژوهشی : استخراج و جداسازی و شناسایی مواد، شناسایی مواد ترپنها و نفتازارینها

زمینه های آموزشی : گیاهان دارویی، فارماکوگنوزی، آنالیز دستگاهی به روش GC-Mass و NMR

تلفن : 33473635-024 داخلی333

پست الکترونیکی : yazdinezhad@zums.ac.ir