اطلاعیه هامبالغ واریز شده جهت واحدهای افتاده

به اطلاع می رساند :

دانشجویانی که جهت واحدهای افتاده ، به حساب درآمد دانشکده مبالغی را واریز نموده اند ، جهت تعیین تکلیف مبالغ واریز شده به امور مالی دانشکده مراجعه نمایند.

امور مالی دانشکده