اطلاعیه هاواحد پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


به اطلاع آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واحد پایان نامه را در سنوات قبل اخذ نموده اند و این روند طی یک یا چند ترم متوقف شده است می رساند هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف واحد پایان نامه به اداره آموزش تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند .عواقب عدم مراجعه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ذیل به عهده خود دانشجو خواهد بود.


با تشکر
اداره آموزش تحصیلات تکمیلی
96/3/11