اخبار و اطلاعیه هاوضعیت مقالات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI

مقالاتی که در نمایه نامه ESCI یا (Emerging sources citation index)  ناشر Clarivate Analytics فعلی (Thomson Reuters سابق) قابل جستجو، بازیابی . مشاهده هستند، نمایه ISI Web of Science محسوب شده و امتیاز بانک اطلاعاتی مذکور را در فرایند دفاع از پایان نامه، ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، پاداش و تشویق مقالات، جشنواره رازی و سایر فرایندهای مربوطه را خواهند داشت.(عطف به نامه شماره 628/د/700 مورخه 25/2/95 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)