اطلاعیه هاسنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که سنوات مجاز تحصیلی شان به اتمام رسیده و یا خواستار تمدید سنوات تحصیلی می باشند ، تا تاریخ 96/10/15 می توانند دلیل درخواست تمدید سنوات توسط استاد راهنما به انضمام درخواست خود به اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایید.
 

                                         امور تحصیلات تکمیلی
                                           96/10/10