اخبار آموزشیاداره آموزش دانشکده


اطلاعیه مهم :                                                                                                                                                                                                                                                                                             بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم  می رساند از این تاریخ به بعد کلیه درخواستها و مراجعات دانشجویان به اداره آموزش دانشکد ه  فقط از طریق تکمیل فرم مراجعات و درخواستها ، توسط  دبیر خانه دانشکده صورت  می پذیرد لذا کلیه دانشجویان می بایست  در صورت داشتن هرگونه درخواست ، فرم مذ کور را تکمیل ودر صورت لزوم به همراه مستندات  به دبیرخانه دانشکده تحویل نمایند . قابل ذکر است به هرگونه مراجعه و درخواست خارج از روند ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.


اداره آموزش دانشکده
28/03/96