اطلاعیه هانحوه ی مراجعات دانشجویان به اداره آموزش


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند از این تاریخ به بعد کلیه درخواستها و مراجعات دانشجویان به اداره آموزش دانشکده فقط از طریق تکمیل فرم مراجعات و درخواستها ، توسط دبیرخانه دانشکده صورت می پذیرد ، لذا کلیه دانشجویان می بایست در صورت داشتن هرگونه درخواست ، فرم مذکور را تکمیل و در صورت لزوم به همراه مستندات به دبیرخانه دانشکده تحویل نمایند. قابل ذکر است به هرگونه مراجعه و درخواست خارج از روند ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره آموزش دانشکده
28/03/96