اطلاعیه هااطلاعیه کارورزی گروه دکتر اسدی
بسمه تعالی
 
اطلاعیه کارورزی
 
از تمامی دانشجویان دوره انترنی داروسازی مربوط به گروههای دکتر اسدی در نیمسال جاری درخواست می گردد تا دفتر ثبت ورود و خروج در بیمارستان آیت الهر موسوی را در واحد آموزش طبقه سوم حداکثر تا ساعت 8/30 صبح  در روز تعیین شده برای کارورزی هر انترن امضا نموده و ساعت خروج نیز حداکثر تا ساعت 13/30 ظهر امضا گردد. بدیهی است تاریخ گزارش کار هر بیمار بایستی مطابق با زمان حضور ثبت شده مذکور باشد.

                                                                                                                                 آموزش – 96/8/13