اطلاعیه هاکارگاه پروپوزال نویسی-کلاس ایمنی و زیستی

قابل توجه دانشجویان گرامی:


کارگاه پروپوزال نویسی مورخ 96/4/21 ساعت 18-14 و مورخ 96/4/22 از ساعت 12-8 و همچنین 17-13 همان روز تشکیل خواهد شد.


کلاس ایمنی و زیستی در تاریخ 96/4/26 ساعت 12-9 تشکیل خواهد شد. آزمون کلاس فوق الذکر مورخ 96/5/1 ساعت 12 ظهر خواهد بود.

                                                                         اداره پژوهش96/4/17