اخبارپژوهشی دفاع خانم الهه عطاری

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم الهه عطاری ، با عنوان مطالعه سمیت نانوذرات مغناطیسی  اکسید آهن عامل دار شده با آرژنین  بارگذاری شده با متوتروکسات بر روی رده های سلولی سرطان سینه و نرمال

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم الهه عطاری ، با عنوان مطالعه سمیت نانوذرات مغناطیسی  اکسید آهن عامل دار شده با آرژنین  بارگذاری شده با متوتروکسات بر روی رده های سلولی سرطان سینه و نرمال با سرپرستی آقای دکتر حمیدرضا خیری و آقای دکتر حسین دانافر مورخ 96/9/30 ساعت11صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.