اخبارپژوهشیدفاع خانم پادینا حسین پور

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم پادینا حسین پور ، با عنوان تعیین اثر ضد التهاب Allium akaka(والک)بر التهاب کف پای  ایجاد شده توسط کاراژینان در موشهای صحرایی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی خانم  پادینا حسین پور ، با عنوان تعیین اثر ضد التهاب Allium akaka(والک)بر التهاب کف پای  ایجاد شده توسط کاراژینان در موشهای صحرایی با سرپرستی آقای دکتر سینا عندلیب مورخ 96/11/3 ساعت 11/30 صبح در سالن آمفی تأتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.