اخبارپژوهشیدفاع آقای محمد حسن احمدی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای محمد حسن احمدی ، با عنوان بررسی اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی  Hippomarathrum microcarpum (M.  Bieb.) B. Fedtsch. (رازیانه اسبی) در رت های نر آزمایشگاهی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای محمد حسن احمدی ، با عنوان بررسی اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی  Hippomarathrum microcarpum (M.  Bieb.) B. Fedtsch. (رازیانه اسبی) در رت های نر آزمایشگاهی با سرپرستی  آقای دکتر مهدی توکلی زاده و آقای دکتر سینا عندلیب مورخ 96/10/12 ساعت 10 صبح در سالن آمفی تأتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار شد.