اخبار و اطلاعیه هاکارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)
لازم به ذکر است که اقدامات لازم جهت دریافت امتیاز بازآموزی برای پزشکان متخصص و پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان عمومی درنظر گرفته شده است.