اخبارپژوهشیدفاع آقای پیام عبادی قازانچایی

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای پیام عبادی قازانچایی ، با عنوان مطالعه باززایی، انتقال ژن و تولید ماده موثره ضد مالاریای سزکویی ترپن لاکتون "آرتمیزنین" در Artemisia biennis بر اساس کشت بافت :

جلسه دفاع پایان نامه ی دکتری عمومی داروسازی آقای پیام عبادی قازانچایی ، با عنوان مطالعه باززایی، انتقال ژن و تولید ماده موثره ضد مالاریای سزکویی ترپن لاکتون "آرتمیزنین" در Artemisia biennis بر اساس کشت بافت با راهنمایی آقای دکتر علی شرفی و آقای دکتر حسین دانافر مورخ 97/2/17 ساعت 10 صبح در سالن آمفی تأتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.