اخبار آموزشیمهلت تمدید سنوات تحصیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که سنوات مجاز تحصیلی شان به اتمام رسیده و یا خواستار تمدید سنوات تحصیلی می باشند ، تا تاریخ 97/2/30 می توانند دلیل درخواست تمدید سنوات توسط استاد راهنما به انضمام درخواست خود به اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایید.
 
 امور تحصیلات تکمیلی
97/2/22