اخبار آموزشیدانشجویان تحصیلات تکمیلی که در دوره پژوهشی هستند
قابل توجه دانشجویان گرامی:

قابل توجه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در دوره پژوهشی هستند می بایست در پایان هر نیم سال تحصیلی گزارش پیشرفت کار خود را تهیه و پس از تایید استاد راهنمای پژوهشی در گروه مربوطه ارائه نمایند و پس از بررسی و رفع نواقص در شورای تحصیلات تکمیلی مطرح و در نهایت به اداره تحصیلات تکمیل دانشکده ارسال نمایند در غیر این صورت از انتخاب واحد  دانشجویان مربوطه در ترم آتی ممانعت خواهد گردید.
 
امور تحصیلات تکمیلی
97/3/2