هیات علمیدکتر فاطمه احمدی


دکتر فاطمه احمدی

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی داروسازی بالینی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : تجویز منطقی دارو

زمینه های آموزشی: دارودرمانی (Pharmacotherapy)، کارورزی بالینی

تلفن:33473635-024 داخلی 303

پست الکترونیکی: f.ahmadi@zums.ac.ir