اخبارپژوهشیجلسه دفاع خانم رویا پورنوروز


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم رویا پورنوروز ، با عنوان "کاربرد چارچوب های آلی- فلزی در بهبود  انحلال داروی فنوفیبرات بعنوان داروی مدل کلاس П BCS "   :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی خانم رویا پورنوروز ، با عنوان "کاربرد چارچوب های آلی- فلزی در بهبود  انحلال داروی فنوفیبرات بعنوان داروی مدل کلاس П BCS " با راهنمایی خانم دکتر زیبا اسلامبولچیلارو آقای دکتر عزیز ملکی مورخ 97/7/11 ساعت 11:15صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.