اخبارپژوهشیدفاع آقای محمد امین رحمتی


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای محمد امین رحمتی ، با عنوان "دارورسانی هدفمند کوئرستین با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندری های ایزوله شده از کبد موش صحرایی" :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای محمد امین رحمتی ، با عنوان "دارورسانی هدفمند کوئرستین با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و ارزیابی میزان سمیت در میتوکندری های ایزوله شده از کبد موش صحرایی" با راهنمایی خانم دکتر سمیه صدیقیان مورخ 97/7/17 ساعت 10:30صبح در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.