اخبار آموزشیبخشنامه معافیت تحصیلی نظام وظیفه

بخشنامه معافیت تحصیلی نظام وظیفه