اخبارپژوهشیجلسه دفاع آقای ایرج نیکویی


جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای ایرج نیکویی ، با عنوان "مطالعه رابطه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک مروپنم دربیماران مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتوربستری درICU " :
جلسه دفاع پایان نامه دکتری عمومی داروسازی آقای ایرج نیکویی ، با عنوان "مطالعه رابطه فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک مروپنم دربیماران مبتلا به پنومونی ناشی از ونتیلاتوربستری درICU " با راهنمایی آقای دکتر سعید رضایی و خانم دکتر ترانه نقیبی مورخ 97/10/08 ساعت 12:00 ظهر در سالن آمفی تئاتر شهید یاری قلی دانشکده داروسازی برگزار خواهد شد.