اخبار آموزشیموارد تخلف در آزمون

موارد تخلف در آزمون :

1.    همراه داشتن موبایل حتی به صورت خاموش

2.    همراه داشتن هندزفری ، ساعت های هوشمند و هر گونه وسایل الکترونیکی

3.    آوردن جزوه ، کتاب ، کیف و هرگونه یادداشت به محل آزمون

4.    جابه جایی صندلی و شماره صندلی مربوطه

5.    هرگونه صحبت کردن و مشاهده برگه دانشجویان دیگر در زمان برگزاری آزمون
 
همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است