دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ستار جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ستار جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی پیامد های پگ گذاری دربیماران بستری در بیمارستان ولیعصر زنجان در طی سال ۹۴ دکتر ستار جعفری دکتر سلیم جهانگیری مجلهپپژوهشی زنجان چکیده مقاله
:: ::