دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - ترانه امامقلی خوشه چین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه امامقلی خوشه چین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 A randomized placebo –controlled trial to determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea ترانه امامقلی خوشه چین –سعیده ضیایی –سقراط فقیه زاده –می نور لمیعیان British journal of obstetrics and gynaecology 2001 مقاله کامل
2 بررسی برخی شاخصهای تن سنجی در ساکنین شهر زنجان و مقایسه آن با استاندارهای جهانی 1389 چکیده مقاله
3 کاهش اظطراب و افزایش انگیزه یادگیری در دانشجویان پرستاری با ارزشیابی مهارتهای بالینی توسط همتایان فاطمه شجاعی – ترانه امامقلی خوشه چین دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1388 چکیده مقاله
4 بررسی سبک زندگی دانشجویان پرستاری مامایی در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان در سال 1385 الهه احمد نیا – الهام شکیبا زاده - ترانه امامقلی خوشه چین مجله علمی پژوهشی حیات 1388 مقاله کامل
5 ارزیابی دانشجویان پرستاری و مامایی زنجان از بکار گیری صحیح وسایل کمک آموزشی توسط اساتید سال 1387 ترانه امامقلی خوشه چین – الهه احمد نیا مجله سبز ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1388 چکیده مقاله
6 بررسی وضعیت امکانات آموزشی بیمارستانها از نظر دانشجویان مامایی ترانه امامقلی خوشه چین – فاطمه شجاعی – الهه احمد نیا دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان 1387 مقاله کامل
:: ::